Important message

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus gelden voorlopig aangepaste openingstijden voor de balie in het gemeentehuis:
Het gemeentehuis is dagelijks geopend van 8.00 - 12.00 uur. En op maandagavond in de oneven weken van 18.00 – 20.00 uur.
Voor telefonie en sociale media zijn we geopend van ma - do van 8.00 – 16.00 uur en vrij van 8.00 – 12.30 uur.

Omgevingswet

De Omgevingswet die binnenkort (1-7-2022) wordt ingevoerd, vervangt alle bestaande wetten en regels voor de leefomgeving. Burgers en bedrijven kunnen na de invoering van de nieuwe wet bij één loket een vergunning voor bijvoorbeeld wonen, wegen, natuur, milieu en water aanvragen.

Algemeen

Eén wet, één loket, één procedure.

Wilt u bijvoorbeeld een schuur bouwen of uw woning uitbreiden? Of in de uiterwaarden een camping beginnen? De informatiesystemen van alle overheden (rijk, provincie, waterschap en gemeente) zijn bij de invoering van de Omgevingswet gekoppeld. Op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt, zal elke gemeente zijn aangesloten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Eén digitaal loket voor het aanvragen van vergunningen, het raadplegen van de geldende regels per locatie, en in een later stadium met informatie over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Daardoor kan iedereen met een druk op de knop zien welke regels er op een specifieke locatie gelden. Dankzij dat digitale stelsel kunnen vergunningsaanvragen ook sneller worden afgehandeld. Het uitgangspunt is dat het aanvragen van een vergunning maximaal 8 weken gaat duren.

Meer vrijheid

De Omgevingswet biedt op de lange termijn meer vrijheid aan burgers en bedrijven. Voor welke activiteiten hebben wij straks geen vergunning meer nodig of welke algemene regels laten wij vervallen? Met deze omslag krijgen de inwoners en bedrijven ook een grotere verantwoordelijkheid. Binnen de gemeente Westervoort zoeken we naar een gezonde balans tussen de verschillende activiteiten. Als iedereen meedoet met de ontwikkeling van nieuw beleid (participatie) leidt dat tot betere besluiten en meer draagvlak.

Omgevingsvisie

Een basisvoorwaarde voor nieuwe ontwikkelingen is een gezamenlijke visie op de toekomst. De Omgevingswet vraagt alle gemeenten om samen met inwoners en bedrijven een Omgevingsvisie en een Omgevingsplan op te stellen. De Omgevingsvisie beschrijft de gewenste toekomst voor onze gemeente tot 2040. Deze Omgevingsvisie is de basis voor de regels die we later gaan vastleggen in het Omgevingsplan.

Om te komen tot een ontwerp van de Omgevingsvisie zijn in Westervoort de volgende stappen gezet:

1. Opstellen GebiedsGespreksAgenda

In 2019 heeft de gemeente Westervoort gesprekken gevoerd met burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven over de toekomst van onze gemeente. Dit resulteerde in een GebiedsGespreksAgenda (GGA) met tal van onderwerpen en thema’s.

2. Opstellen Startnotitie Omgevingsvisie Westervoort

In 2020 zijn al die onderwerpen en thema’s vergeleken met bestaand beleid en plannen. En er is gekeken naar wat er in de GebiedsGespreksAgenda ontbrak. Het resultaat was een Startnotitie die in het najaar van 2020 gereed is gekomen.

3. Totstandkoming Ontwerp Omgevingsvisie

De startnotitie is voorgelegd aan bewoners, instellingen, bedrijven en partners. De reacties zijn verwerkt in een reactienota waarbij zichtbaar is gemaakt welke aanpassingen zijn verwerkt. Dat heeft geleid tot de Ontwerp Omgevingsvisie.

Omgevingsvisie Westervoort vastgesteld

De gemeenteraad van Westervoort stelde 27 september 2021 de Omgevingsvisie vast. Een belangrijke mijlpaal. Westervoort is daarmee een van de eerste gemeenten in Nederland die nu al een Omgevingsvisie heeft. Alle ambities en doelen voor de aankomende 20 jaar zijn in een kernachtig, leesbaar document samengebracht.

 

Meer weten?

Aanvragen Ontwerp Omgevingsvisie Westervoort

Wilt u meer weten over de Omgevingswet of de Omgevingsvisie van Westervoort? Neem dan contact op met de Projectmanager Omgevingswet Marco van der Pol. Via mail: gemeente@westervoort.nl of telefonisch (026) 317 99 11.