Privacy

Iedereen heeft recht op privacy. Daarom gaat de gemeente zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw gegevens.

Bescherming van uw privacy

De gemeente Westervoort verwerkt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van haar wettelijke en publiekrechtelijke taken. De gemeente verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt.

Recht op privacy

Iedereen heeft recht op privacy. Daarom gaat de gemeente zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw gegevens. De gemeente Westervoort verstrekt uw (persoons)gegevens niet zonder uw toestemming aan derden, tenzij de gemeente daartoe wettelijk recht op heeft. Voor de omgang met persoonsgegevens bestaan duidelijke regels die worden voorgeschreven in de Algemene Verordening Gegevensbeschermingexterne-link-icoon. Uw persoonsgegevens gebruikt de gemeente niet voor commerciële doeleinden.

Beveiligingsmaatregelen

De gemeente gaat veilig om met persoonsgegevens. Hiervoor neemt de gemeente maatregelen om misbruik, verlies en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen.

Geheimhoudingsplicht

Medewerkers van de gemeente Westervoort hebben een geheimhoudingsplicht. Daarnaast hebben alleen medewerkers toegang tot persoonsgegevens die daartoe bevoegd zijn en de persoonsgegevens ook nodig hebben voor een goede uitoefening van de functie. De functionaris gegevensbescherming houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels omtrent privacy.

Cameratoezicht

De gemeente Westervoort maakt gebruik van cameratoezicht voor de volgende doelen: de handhaving van de openbare orde en veiligheid op straat, de handhaving van de verkeersveiligheid en de opsporing van criminaliteit. In de gemeente Westervoort wordt op de volgende locatie gebruik gemaakt van cameratoezicht:

 • de omgeving van het station.

De boa's en de Wet politiegegevens

De gemeente Duiven/ Westervoort heeft buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) in dienst voor taken in het kader van toezicht en handhaving van de sociale veiligheid. Voor de verwerking van de persoonsgegevens met betrekking tot de Wet politiegegevens (Wpg) hanteert de gemeente de volgende uitgangspunten.

Waarvoor verwerkt de gemeente de persoonsgegevens in het kader van de Wet politiegegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens vanuit de Wpg voor verschillende doeleinden. Deze doeleinden staan beschreven in Wpg artikel 8, 9 en 13. Denk hierbij aan:

 • Het schrijven van een proces-verbaal als men een strafbaar feit heeft gepleegd.
 • Het behandelen, administreren en financieel afwikkelen van aan proces-verbaal gerelateerde betalingen, zoals het toekennen van bezwaren, het toepassen van de coulanceregeling, toepassen van verminderingen en betalingsregelingen.
 • Onderzoek naar en opsporen van daders van strafbare feiten.

Wat is de grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens?

De grondslag waarop de boa’s jouw persoonsgegevens voor de Wpg verwerken, is het uitvoeren van een wettelijke verplichting. De boa’s verwerken persoonsgegevens op grond van:

 • Wetboek van Strafvordering;
 • Algemene Verordening Gegevensbescherming;
 • Wet politiegegevens;
 • Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar;
 • Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Gebruik bodycams door boa’s

De buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) hebben te maken met agressie en geweld op straat. Om hen te beschermen en hun veiligheidsgevoel te vergroten zijn de boa’s voorzien van een bodycam. Dit is een draagbare camera die is bevestigd op de jas van de boa, ter hoogte van zijn/haar borstkas.

Hoe weet ik of er opnames worden gemaakt?

Als een voorval op straat uit de hand dreigt te lopen, kan er een onveilige situatie ontstaan voor de boa en eventuele omstanders. Zodra de boa dit opmerkt, zal hij/zij (indien mogelijk) eerst de persoon in kwestie waarschuwen, dat hij/zij een bodycam draagt en deze aan zal zetten om beeld- en geluidopnames te maken.

Positieve ervaring met gebruik

De camera neemt dan op wat er gebeurt. We hebben gemerkt dat het dragen en het gebruiken van een bodycam leidt tot minder agressie en minder geweld tegen de boa’s. Ook uit onderzoek in andere gemeenten blijkt dat het dragen van bodycams een de-escalerend effect heeft in conflictsituaties en het preventief werkt op het gedrag van een (potentiële) overlastgever. De meeste mensen die weten dat zij gefilmd worden, passen hun gedrag aan. De boa’s voelen zich hierdoor veiliger tijdens hun werk.

Privacy, opslag en bewaartermijn beelden

De gemeenten gaan zorgvuldig met uw gegevens om. De beelden worden met encryptie versleuteld opgeslagen. Hierdoor zijn de bestanden onleesbaar voor onbevoegden. De opgenomen beelden worden na 14 dagen automatisch verwijderd. 

Alleen in specifieke gevallen kunnen de opnames langer worden bewaard en gebruikt, namelijk: voor een aangifte bij de politie, een vordering door het Openbaar Ministerie in verband met een strafrechtelijk onderzoek, een inzageverzoek van de boa ter evaluatie van zijn/haar eigen handelen en een verzoek van een persoon die is gefilmd.

Hoe worden de opnames beveiligd?

We gaan zorgvuldig om met de bodycamopnames. Alle opnames worden op de bodycam zelf versleuteld opgeslagen, hierdoor zijn ze onleesbaar bij verlies en diefstal. De opnames worden na elke dienst automatisch opgeslagen. Een klein aantal geautoriseerde personen heeft toegang tot deze omgeving. Zij mogen de opnames alleen bekijken voor de vooraf vastgestelde doelen, namelijk: overdracht aan de politie, een verzoek voor inzage, klachten en zelfevaluatie door de boa. Alle handelingen in het systeem worden automatisch gelogd. Hierdoor is altijd te achterhalen op welk moment, door wie en voor welk doel de opnames zijn opgevraagd.

Kan ik de beelden inzien die van mij gemaakt zijn?

Als u zelf gefilmd bent met een bodycam, hebt u recht op inzage in uw eigen gegevens. Uw recht op inzage betreft alleen uw eigen persoonsgegevens en niet die van andere personen die in beeld komen (of waarvan de stem is opgenomen). Die andere personen zullen dus eerst onherkenbaar worden gemaakt, want het recht op inzage betreft alleen uw eigen persoonsgegevens. U kunt uw verzoek voor inzage indienen via: privacy@1stroom.nl. In uw verzoek moet u in ieder geval de datum en het tijdstip van de opname vermelden.

Wifi

In het gemeentehuis hebben wij voor onze bezoekers een gratis Wifi-netwerk. Ons Wifi-netwerk is bedoeld voor onze bezoekers die op het internet informatie willen opzoeken, e-mails willen lezen of verbinding willen maken met sociale media. 

Wij registreren het IP-adres en blokkeren websites, indien deze naar onze mening in strijd zijn met de zeden en/of openbare orde. Bij een vermoeden van misbruik kunnen wij uw internetverkeer gaan monitoren. Indien u excessief veel dataverkeer genereert, mogen wij onderzoeken hoe dat komt en maatregelen nemen. Wij houden ons het recht voor om de verbinding te verbreken. De voorwaarden voor gebruik van het Wifi-netwerk kunnen door ons worden aangepast.

Uw rechten

Als inwoner heeft u een aantal rechten waardoor u het gebruik van uw persoonsgegevens door de gemeente kunt controleren.

De rechten die u heeft zijn:

 • recht op informatie
 • recht op inzage
 • recht op verbetering of aanvulling
 • recht op verwijdering of afscherming
 • recht op overdraagbaarheid
 • recht op bezwaar

Uw rechten gebruikt u door een schriftelijk verzoek in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westervoort.

Uitbesteden van bewerken van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens deelt de gemeente in principe niet met derden, maar het komt voor dat wij het verwerken van uw gegevens uitbesteden aan een externe partij. In dat geval maken wij schriftelijke afspraken over de beveiliging en geheimhouding van uw gegevens.

Bewaartermijn

De gemeente zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijke geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. In de meeste gevallen zijn de persoonsgegevens verzameld op basis van een wettelijke grondslag. In dit geval houdt de gemeente zich aan de wettelijke bewaartermijnen.

Gemeentelijke website

Wanneer u onze website bezoekt, worden gegevens vastgelegd. Zo krijgen we informatie over het aantal bezoekers, welke pagina’s het meest worden bezocht of de tijdstippen van bezoek. Deze informatie gebruikt de gemeente nooit voor het identificeren van individuele personen. De gemeente Westervoort gebruikt persoonsgegevens, die via de website worden verzameld, alleen voor het doel waarmee u ze achterlaat. We houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbeschermingexterne-link-icoon. Als u bijvoorbeeld een contact- of aanvraagformulier invult, gebruiken wij de ingevulde persoonsgegevens om op uw aanvraag of verzoek te reageren.

Raads- en commissievergaderingen

De openbare raads- en commissievergaderingen worden via een livestream uitgezonden. Het videoverslag is ook beschikbaar op onze website bij het onderdeel vergaderkalender.  Inwoners hebben niet het recht om de uitzending te verbieden en/of van de website te laten verwijderen. In artikel 23 van de Gemeentewet is bepaald, dat de vergadering van de gemeenteraad in het openbaar wordt gehouden.

WhatsApp

WhatsApp is geen eigendom van de gemeente Westervoort. Hierdoor gelden andere voorwaarden en een ander privacy beleid dan die van gemeente Westervoort. Gegevens worden door WhatsApp in de Verenigde Staten verwerkt. Daar gelden andere privacyregels dan in de Europese Unie. Door via WhatsApp contact op te nemen met gemeente Westervoort, accepteert u de voorwaarden van WhatsApp.

Deel geen privacygevoelige informatie met de gemeente via WhatsApp. Stuur ons dus bijvoorbeeld geen Burgerservicenummer (BSN) of rekeningnummer. We zullen hier via WhatsApp ook nooit om vragen. Wanneer we privacygevoelige informatie nodig hebben, vragen we u om op een andere manier contact op te nemen.

WhatsApp berichten worden door de gemeente bewaard om de dienstverlening te verbeteren. De gemeente slaat uw naam, telefoonnummer en de inhoud van het bericht op. Berichten worden niet langer dan 12 maanden bewaard.

Facebook

 • Bij het plaatsen van een foto op Facebook heeft u toestemming nodig van de fotograaf.
 • Er mogen geen personen herkenbaar op de foto staan, zonder dat zij u toestemming hebben gegeven voor het openbaar maken van de foto via Facebook.
 • Maakt u een foto van de openbare weg, en er loopt toevallig net een persoon voorbij, dan is dat vaak niet te voorkomen. Let hierbij wel goed op dat de persoon niet te opvallend of herkenbaar op de foto staat. Anders heeft u de toestemming nodig van deze persoon.

Als er aanwijzingen zijn dat een foto niet voldoet aan deze eisen, dan verwijderen wij deze foto van ons Facebookaccount.

Cookies

De gemeente Westervoort gebruikt alleen technische en functionele cookies. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Hiermee optimaliseren wij onze website.

Het verwerkingsregister

De gemeente Westervoort verwerkt alleen uw persoonsgegevens als daar een wettelijke grondslag voor is of als u daar zelf toestemming voor geeft. Een grondslag is bijvoorbeeld de goede vervulling van de wettelijke en publiekrechtelijke taken. De gemeente houdt een register bij, waarin alle verwerkingen van persoonsgegevens zijn opgenomen.

Toepasselijk recht

Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing.

Wijziging Privacyverklaring

Gemeente Westervoort kan deze privacyverklaring altijd wijzigen zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website van de gemeente Westervoort gepubliceerd zijn.

Meer informatie

Meer informatie  Voor vragen over de bescherming van uw persoonsgegevens, over uw rechten en/of een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming via privacy@1stroom.nl of via het telefoonnummer (088) 695 3184. Wilt u meer weten over privacy, kijk dan op  de website van de Autoriteit Persoonsgegevensexterne-link-icoon.