Informatie over verordening Wmo

Wilt u zelfstandig wonen, maar heeft u hier ondersteuning bij nodig? Lukt het niet meer om trap te lopen? Kunt u niet meer op uw bestemming komen? Heeft u hulp nodig bij dagelijkse (huishoudelijke) taken? Verveelt u zich en heeft u geen invulling van uw dag? Dit zijn vragen waar de gemeente u bij kan helpen.

Algemene voorzieningen

De gemeente Westervoort heeft bijvoorbeeld de volgende algemene voorzieningen:

Algemeen maatschappelijk werkexterne-link-icoon

Een maatschappelijk werker helpt u bij problemen in uw gezin. Dit kan zijn: hulp na scheiding, ondersteuning als u eenzaam bent of ondersteuning bij geldzaken.

Welzijnswerkexterne-link-icoon

Dit is een aanbod van activiteiten zoals samen spelletjes doen en gezellig samen koffie drinken. Ook zijn er vrijwilligers die u kunnen helpen bij bepaalde taken, zoals het doen van bijvoorbeeld de boodschappen of het verzorgen van maaltijden.

De Plusbusexterne-link-icoon

Dit is aangepast vervoer van deur tot deur. U kunt de Plusbus bijvoorbeeld gebruiken voor het doen van boodschappen, het bezoek aan de huisarts of de kapper.

Maatwerkvoorzieningen

Als de algemene voorzieningen u niet of niet volledig kunnen helpen bij uw vraag om hulp dan kunt u een melding doen voor hulp van de gemeente. De gemeente biedt hulp op grond van de wet maatschappelijke ondersteuning, ook wel Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo) genoemd.  De gemeente kent de volgende vormen van hulp:

Begeleiding

Bij begeleiding krijgt u hulp om uw zaken weer op orde te krijgen, zodat u zichzelf kunt redden. U kunt ook begeleiding krijgen in een groep (dagbesteding).

Activerend werk

Activerend werk is hulp om stap voor stap begeleid te worden naar werk of een vorm van dagbesteding.

Huishoudelijke ondersteuning

Iemand kan u  komen helpen bij het schoonmaken van uw huis of het verzorgen van de was als:

  • u het huishouden niet meer (helemaal) zelf kan doen; en
  • er geen andere oplossing is.

Woonvoorzieningen en woningaanpassingen

Woningaanpassingen kunnen aanpassingen van uw woning zijn omdat u door uw beperking niet goed gebruik kunt maken van uw woning. Denk bijvoorbeeld aan een traplift. Een woonvoorziening is een hulpmiddel om u te redden in uw huis. Denk bijvoorbeeld aan een tillift.

Vervoer en verplaatsen

Vervoersvoorzieningen helpen u bij het komen op uw bestemming. Denk hierbij aan een scootmobiel of een vervoerspas. Met een vervoerspas wordt u thuis opgehaald en gebracht naar de plaats van uw bestemming.

Beschermd Wonen

U kunt beschermd wonen als u:

  • psychische problemen heeft
  • niet meer alleen (thuis) kunt wonen
  • niet meer voor uzelf kan zorgen

U ontvangt dan hulp bij het wonen.

Eigen bijdrage

Voor deze hulp betaalt u een eigen bijdrage van € 19,- per maand. Voor beschermd wonen en de vervoerspas moet u een andere bijdrage betalen. U kunt aan de consulent navragen hoe hoog dit bedrag is.

Onafhankelijke cliëntondersteuner

Als u hulp nodig heeft bij het indienen van een aanvraag kunt u iemand uit uw omgeving vragen om hierbij te helpen. U kunt ook een onafhankelijke cliëntondersteunerexterne-link-icoon vragen. Dit is iemand die het als beroep heeft om u te helpen bij het aanvragen van hulp bij de gemeente. De onafhankelijke cliëntondersteuner helpt u gratis.

Aanmelden bij de gemeente

U kunt een aanvraag indienen via het aanmeldformulierexterne-link-icoon of u kunt bellen naar het Sociaal Loketexterne-link-icoon. De medewerker van de gemeente zal u een aantal vragen stellen om te kijken welke organisaties binnen de gemeente u kunnen helpen. Als dat niet het geval is, zal een consulent contact met u opnemen. Een consulent is een medewerker van de gemeente die over zorgvragen gaat. Wij streven er naar dat u binnen acht  weken een beslissing op uw aanvraag ontvangt.

De consulent neemt telefonisch contact met u op om een afspraak in te plannen voor een gesprek. Tijdens dit gesprek kunt u vertellen waar u hulp bij nodig heeft. Uw situatie wordt besproken en de consulent kijkt samen met u welke hulp het beste bij u past. Dit gesprek wordt een onderzoek genoemd. Van het onderzoek ontvangt u een verslag. In dit verslag kunt u nalezen wat er is besproken en welke afspraken er zijn gemaakt.

Hulpverleners

De gemeente heeft afspraken gemaakt met hulpverleners. Elke hulpverlener heeft zijn eigen deskundigheid.  De consulent kan u helpen bij het vinden van een passende hulpverlener. Een overzicht van alle hulpverleners vindt u op de website Inkoop sociaal domein Centraal Gelderlandexterne-link-icoon.

Persoonsgebonden budget (pgb)

Als er geen passende hulpverlener voor uw hulpvraag is, dan is er een mogelijkheid om een persoonsgebonden budget te ontvangen. Het persoonsgebonden budget korten we af naar pgb. Dit is een bedrag waarmee u zelf hulp kunt inkopen bij een zorgverlener waarmee de gemeente geen afspraken heeft gemaakt. Om een pgb te ontvangen moet u aan drie (3) voorwaarden voldoen:

  1. U of iemand anders moet het pgb kunnen beheren;
  2. U moet uitleggen waarom gecontracteerde hulpverleners niet passend zijn;
  3. De hulp van de pgb aanbieder moet van goede kwaliteit zijn.

Compleet maken van de aanvraag

Als u hulp van de gemeente wilt ontvangen kunt u na het gesprek uw aanvraag compleet maken. U ontvangt hiervoor een formulier. Op dit formulier kunt u aangeven of u het eens bent met het advies van de consulent en welke hulp u van de gemeente wilt ontvangen. Het formulier kunt u ondertekenen en opsturen naar de gemeente.

Besluit van de gemeente

Na het ontvangen van het aanvraagformulier stuurt de gemeente u een brief met de beslissing op uw aanvraag. In deze brief staat of u hulp van de gemeente ontvangt. Deze brief noemen we een beschikking.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beschikking kunt u bezwaar makenexterne-link-icoon. Dit moet binnen zes (6) weken na het ontvangen van de beschikking. In uw bezwaarschrift schrijft u waarom u het niet eens bent het besluit van de gemeente.  U kunt een bezwaarschrift indienen via dit formulier of per post sturen naar Gemeente Westervoort, Postbus 40, 6930 AA in Westervoort.

Wilt u hulp bij het maken van bezwaar? Dan kunt u contact opnemen met Sociaal Raadsliedenexterne-link-icoon of de onafhankelijke cliëntondersteunerexterne-link-icoon.

Ontevreden over de hulpverlening?

Ontvangt u hulp van een hulpverlener, maar bent u ontevreden over de hulp? Dan kunt u dit melden bij Meldpunt signalen zorgexterne-link-icoon.

Verordeningen en nadere regels

U kunt alle regels van de gemeente Westervoort over Wmo ondersteuning teruglezen in de verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Westervoort 2023externe-link-icoon. De uitleg van de regels staat in de nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Westervoort 2023.