Bezwaar en beroep

Bezwaar

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? U kunt dan meestal bezwaar maken tegen dat besluit. Dat moet binnen 6 weken nadat het besluit aan de aanvrager is toegezonden of uitgereikt. Bij wie u bezwaar kunt maken, staat vermeld op het besluit dat u heeft ontvangen. Meestal is dat het college van burgemeester en wethouders.

Bezwaar maken per post

U kunt per post bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente. Dien dan schriftelijk een bezwaarschrift in. Dit is een brief met de volgende onderdelen:

 • Uw naam en adres
 • Datum waarop u het bezwaarschrift schrijft. Dit moet binnen 6 weken na het besluit zijn
 • Tegen welk besluit u bezwaar maakt
 • Kopie van het besluit waartegen u bezwaar maakt
 • Waarom u daartegen bezwaar maakt
 • Uw handtekening

Stuur uw bezwaarschrift naar de gemeente of geef het af in het gemeentehuis. Een per e-mail verzonden bezwaarschrift kunnen we niet accepteren.

Gemeente Westervoort
Postbus 40
6930 AA Westervoort

Wat gebeurt er met uw bezwaar?

Meestal komt uw bezwaarschrift bij de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie. Deze commissie kan u uitnodigen om uw bezwaar toe te lichten op een hoorzitting. De commissie adviseert aan het bestuursorgaan dat het besluit genomen heeft waartegen u bezwaar heeft. Dat kan het college van burgemeester en wethouders zijn, de burgemeester of de gemeenteraad.

Het bestuursorgaan neemt een besluit over uw bezwaar. Dit heet beslissing op bezwaar. Dat gebeurt meestal binnen 12 weken na het einde van de bezwaartermijn. Dit besluit kan anders zijn dan het advies van de bezwaarschriftencommissie. U krijgt een brief met het besluit.


Uitvoering besluit tegenhouden

Als een besluit genomen is, mag het worden uitgevoerd. Ook als u bezwaar heeft gemaakt. Wilt u dat het besluit niet wordt uitgevoerd? Dan vraagt u de voorzieningenrechter van de rechtbank om een voorlopige voorziening. Hoe u dat doet, staat op de brief met het besluit. Aan het aanvragen van een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Dit is afhankelijk van het soort zaak. De rechter kan bepalen dat u het geld terugkrijgt als u in het gelijk wordt gesteld.

Beroep

Heeft u bezwaar gemaakt tegen een besluit van de gemeente? Of kunt u zich niet vinden in het besluit dat genomen is op uw bezwaar? Dan kunt u tegen dit besluit in beroep gaan. Dit moet meestal binnen 6 weken.

Beroep indienen

Wilt u beroep indienen tegen een besluit? Dien dan schriftelijk een beroepschrift in bij de rechtbank. Dit is een brief met de volgende onderdelen:

 • Uw naam en adres
 • Datum waarop u het beroepschrift schrijft. Dit moet binnen zes weken na het besluit zijn
 • Tegen welk besluit u in beroep gaat
 • Kopie van het besluit waartegen u in beroep gaat
 • Waarom u daartegen in beroep gaat
 • Uw handtekening

Stuur uw beroepschrift naar de rechtbank. Welke rechtbank dat is, staat onder de beslissing op bezwaar die u gekregen heeft. Meestal moet u het beroepschrift sturen naar rechtbank Gelderland in Arnhem.

Kosten

Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.

Gaat u tegen een besluit van de gemeente in beroep bij de rechtbank dan zijn daar wel kosten aan verbonden. De griffie van de rechtbank kan u hierover informeren. Deze informatie is ook te vinden op www.rechtspraak.nl