Standplaatsvergunning

Wilt u spullen of eten verkopen of diensten aanbieden met een kraam, wagen, tafel of iets soortgelijks? Dan heeft u een standplaatsvergunning nodig of u moet een melding doen.

Goed om te weten

Soorten standplaatsen

We kennen in de gemeente vijf verschillende soorten standplaatsen.

Vaste standplaats

De gemeente heeft twee plekken aangewezen voor vaste standplaatsen. Deze zijn bij Winkelcentrum de Wyborgh en Winkelcentrum Broeklanden. Kijk voor een plattegrond van beide standplaatsen onderaan deze sectie.

-    U mag maximaal 2 dagen per week op dezelfde locatie staan;
-    U kunt een vergunning aanvragen voor minimaal 3 maanden tot maximaal 12 jaar;
-    De vergunning is niet overdraagbaar.

Incidentele standplaats

-    U wilt eenmalig, niet regelmatig of met een vaste frequentie, een standplaats innemen;
-    U mag maximaal 2 dagen aaneengesloten staan;
-    U mag zelf de locatie bepalen. De locatie wordt door ons getoetst op veiligheid;
-    De vergunning is niet overdraagbaar.

Ideële standplaats

-    U wilt een standplaats voor maatschappelijk niet-commerciële doelen;
-    U wilt eenmalig, niet regelmatig of met een vaste frequentie, een standplaats innemen;
-    U wilt maximaal 2 dagen aaneengesloten staan;
-    Het voorwerp of voertuig waarmee u wilt staan is maximaal 10m2; 

Kunt u aan de 4 bovenstaande punten voldoen, dan geldt een meldingsplicht en hoeft er geen vergunning te worden aangevraagd.
U mag zelf de locatie bepalen. De locatie wordt door ons getoetst op veiligheid;

Seizoensgebonden standplaats

-    U mag 1 of meerdere dagen per week een standplaats innemen;
-    U kunt een vergunning aanvragen voor maximaal 3 maanden;
-    U mag alleen seizoensgebonden producten verkopen;
-    De vergunning is niet overdraagbaar;
-    De gemeente heeft twee plekken aangewezen voor vaste standplaatsen. Deze zijn bij Winkelcentrum de Wyborgh en Winkelcentrum Broeklanden. Kijk voor een plattegrond van deze locaties onderaan deze sectie.

U mag ook zelf de locatie bepalen. De locatie wordt door ons getoetst op veiligheid.

Standplaats op particulier terrein

-    U wilt een standplaats op particuliere grond (niet op gemeentegrond);
-    U heeft recente toestemming van de eigenaar van de grond nodig. Deze mag niet ouder zijn dan 3 maanden;
-    De locatie wordt door ons getoetst op veiligheid;
-    De vergunning is niet overdraagbaar;

Staat u er 1 of 2 dagen dan is uw verkoopactiviteit meldingsplichtig en hoeft er geen vergunning te worden aangevraagd. 
Wilt u langer dan 2 dagen staan dan moet u een standplaatsvergunning aanvragen.

Wilt u eigen gekweekte of geteelde producten op eigen terrein verkopen? Dan is uw activiteit melding- en vergunningvrij;

Aanvraagprocedure

Aanvraagprocedure voor vaste standplaatsen en seizoensplaatsen na publicatie

Sinds maart 2023 heeft de gemeente Westervoort een nieuw standplaatsenbeleid. In dit nieuwe beleid zijn voor de vaste standplaatsen en de seizoensplaatsen 2 locaties aangewezen. 
Deze locaties worden eenmalig gepubliceerd en hiervoor is een aanvraagperiode.

De aanvraagperiode voor deze standplaatsen is van 1 juli 2023 tot en met 31 augustus 2023. Tijdens de aanvraagprocedure kunnen belangstellenden een aanvraag indienen. Als er meer aanvragers zijn voor een locatie voor dezelfde dag en in dezelfde branche, dan zullen aan de hand van kwalitatieve criteria die in een leidraad zijn opgenomen punten worden toegekend. De aanvrager met de meeste punten zal de vergunning toegewezen krijgen. U krijgt hier binnen drie weken na sluiting van de aanvraagperiode bericht van ons over. 

Alleen volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulieren worden in behandeling genomen. Hierbij dient gebruik te zijn gemaakt van het aanvraagformulier op deze website en dienen alle gevraagde bijlagen bijgevoegd te zijn. Is de aanvraag niet compleet en minimaal een week voor sluiting van de aanvraagperiode ingediend, dan krijgt de aanvrager tot het moment van sluiting de tijd om de aanvraag aan te vullen. Is de aanvraag na sluiting van de aanvraagperiode niet compleet, dan wordt de aanvraag buiten behandeling gelaten. De aanvragers komen op volgorde van het aantal toegekende punten in aanmerking voor een vergunning. Aanvragers die niet in aanmerking komen krijgen een weigeringsbesluit. Er wordt geen wachtlijst bijgehouden

Zijn er binnen de opengestelde aanvraagperiode geen aanvragen ontvangen voor de betreffende locaties, dan worden deze aangemerkt als vrije standplaats. Voor vrije standplaatsen kan op elk moment van het jaar en standplaatsvergunning worden aangevraagd. Deze aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst.

Kosten

U betaalt voor het in behandeling nemen van uw vergunningaanvraag, ook als u de vergunning niet krijgt. U betaalt per aanvraag 1 keer. De kosten zijn €135,00.

Naast de kosten van de vergunningaanvraag, betaalt u maandelijks voor het gebruik van gemeentegrond. Deze kosten zijn € 4,00 per dag dat u de standplaats inneemt.

Maakt u gebruik van de gemeentelijke stroomvoorziening dan betaalt u hiervoor € 3,50 per dag.

Meesturen bij de aanvraag

Om te voorkomen dat het behandelen van u aanvraag vertraging oploopt vragen wij u de volgende stukken mee te sturen met uw aanvraag.

  • Kopie voor- en achterkant geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs);
  • Plattegrond van de locatie met het verkoopobject ingetekend (niet van toepassing bij een vaste standplaats);
  • Verklaring van de eigenaar/rechthebbende van de grond, maximaal 3 maand oud (indien van toepassing);
  • Kopie van de milieuvergunning of de akkoordverklaring op grond van de Wet Milieubeheer (indien van toepassing);
  • Locatie van toestellen en opslag van brandstoffen aangeven op plattegrond (indien van toepassing).