Informatie over verordening Jeugdhulp

Maakt u zich zorgen over het gedrag van uw kind? Is de opvoeding van uw kind een te grote uitdaging? Kan uw kind door een beperking niet of niet volledig thuis wonen? Maakt u zich zorgen over de ontwikkeling van uw kind? Dit zijn vragen waar de gemeente u bij kan helpen. Misschien biedt een algemene voorziening direct een oplossing voor uw vraag om hulp. Algemene voorzieningen zijn hulpvormen waar iedereen gebruik van kan maken. U hoeft hiervoor niet te wachten op een besluit van de gemeente.

Algemene voorzieningen

De gemeente Westervoort heeft bijvoorbeeld de volgende algemene voorzieningen:

Algemeen maatschappelijk werkexterne-link-icoon

Een maatschappelijk werker helpt ouders bij opvoedvragen, geeft informatie en advies, begeleidt ouders bij echtscheidingen en kan kortdurende begeleiding geven.

Jongerenwerkexterne-link-icoon

Een jongerencoach kan jongeren helpen, als zij vastlopen bij dagelijkse problemen. Er wordt dan één op één begeleiding geboden. Ook brengen zij jongeren met elkaar in contact en organiseren verschillende activiteiten. Denk hierbij aan: huiswerkbegeleiding, bordspellenavond, groepsactiviteiten voor jongeren met en zonder beperking of muziekprojecten.

Buurtgezinnenexterne-link-icoon

Een steungezin kan uw kind tijdelijk opvangen, zodat u wat meer rust kan ervaren.

Individuele voorzieningen

Als de algemene voorzieningen u niet of niet volledig kunnen helpen bij uw vraag om hulp dan kunt u een aanvraag doen voor jeugdhulp bij de gemeente. De gemeente kent de volgende vormen van jeugdhulp:

 • Begeleiding
  Er zijn meerdere vormen van begeleiding. Per situatie wordt bekeken op welke manier begeleiding wat voor u kan betekenen. U kunt bijvoorbeeld hulp krijgen bij de opvoeding van uw kind als u daarin vast loopt. Begeleiding kan zich ook richten op het stimuleren van de ontwikkeling van uw kind.
 • Behandeling
  Bij behandeling wordt er hulp verleend gericht op de geestelijke gezondheid. Er wordt bijvoorbeeld ingezet op gedragsverandering en acceptatie. U leert als gezin wat de beperking van uw kind inhoudt en hoe u daar het beste mee om kunt gaan.
 • Activerend werk
  Activerend werk is hulp bij het uitvoeren van werk of een vorm van dagbesteding.
 • Pleegzorg
  Pleegzorg is een vorm van hulp waarbij een kind (tijdelijk) in een ander gezin gaat wonen. Het kind wordt dan niet door de eigen ouders, maar door pleegouders verzorgd en opgevoed. Dit kan enkele dagen of de hele week zijn.  
 • Wonen
  Jeugdigen die niet meer thuis kunnen wonen kunnen terecht in verschillende vormen van verblijf, bijvoorbeeld een gezinshuis of een leefgroep. Kinderen en jongeren wonen enkele dagen of de hele week buiten hun eigen gezin. Logeren bij een instantie is ook een vorm van verblijf.

Onafhankelijke cliëntondersteuner

Als u hulp nodig heeft bij het indienen van een aanvraag kunt u iemand uit uw omgeving vragen om hierbij te helpen. U kunt ook een onafhankelijke cliëntondersteunerexterne-link-icoon vragen. Dit is iemand die het als beroep heeft om u te helpen bij het aanvragen van hulp bij de gemeente. De onafhankelijke cliëntondersteuner helpt u gratis.

Aanvraag indienen

U kunt een aanvraag indienen via het aanmeldformulierexterne-link-icoon of u kunt bellen naar het Sociaal Loketexterne-link-icoon. De medewerker van de gemeente zal u een aantal vragen stellen om te kijken welke organisaties binnen de gemeente u kunnen helpen. Als dat niet het geval is, zal een consulent contact met u opnemen. Een consulent is een medewerker van de gemeente die over zorgvragen gaat. Wij streven er naar dat u binnen acht  weken een beslissing op uw aanvraag ontvangt.

De consulent neemt telefonisch contact met u op om een afspraak in te plannen voor een gesprek. Tijdens dit gesprek kunt u vertellen waar u hulp bij nodig heeft. Uw situatie wordt besproken en de consulent kijkt samen met u welke hulp het beste bij u past. Dit gesprek wordt een onderzoek genoemd. Van het onderzoek ontvangt u een verslag. In dit verslag kunt u nalezen wat er is besproken en welke afspraken er zijn gemaakt.

Hulpverleners

De gemeente heeft afspraken gemaakt met hulpverleners. Elke hulpverlener heeft zijn eigen deskundigheid.  De consulent kan u helpen bij het vinden van een passende hulpverlener. Een overzicht van alle hulpverleners vindt u op de website van Inkoop sociaal domein Centraal Gelderlandexterne-link-icoon.

Persoonsgebonden budget (pgb)

Als er geen passende hulpverlener voor uw hulpvraag is, dan is er een mogelijkheid om een persoonsgebonden budget te ontvangen. Het persoonsgebonden budget korten we af naar pgb. Dit is een bedrag waarmee u zelf hulp kunt inkopen bij een zorgverlener waarmee de gemeente geen afspraken heeft gemaakt. Om een pgb te ontvangen moet u aan drie (3) voorwaarden voldoen:

 1.           U of iemand anders moet het pgb kunnen beheren;
 2.           U moet uitleggen waarom gecontracteerde hulpverleners niet passend zijn;
 3.          De hulp van de pgb aanbieder moet van goede kwaliteit zijn.

Compleet maken van de aanvraag

Als u hulp van de gemeente wilt ontvangen kunt u na het gesprek uw aanvraag compleet maken. U ontvangt hiervoor een formulier. Op dit formulier kunt u aangeven of u het eens bent met het advies van de consulent en welke hulp u van de gemeente wilt ontvangen. Het formulier kunt u ondertekenen en opsturen naar de gemeente.

Besluit van de gemeente

Na het ontvangen van het aanvraagformulier stuurt de gemeente u een brief met de beslissing op uw aanvraag. In deze brief staat of u hulp van de gemeente ontvangt. Deze brief noemen we een beschikking.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beschikking kunt u bezwaar makenexterne-link-icoon . Dit moet binnen zes (6) weken na het ontvangen van de beschikking. In uw bezwaarschrift schrijft u waarom u het niet eens bent het besluit van de gemeente.  U kunt een bezwaarschrift indienen via dit formulier of per post sturen naar  Gemeente Westervoort, Postbus 40, 6930 AA in Westervoort.

Wilt u hulp bij het maken van bezwaar? Dan kunt u contact opnemen met Sociaal Raadsliedenexterne-link-icoon of de onafhankelijke cliëntondersteunerexterne-link-icoon.

Ontevreden over de hulpverlening?

Ontvangt u hulp van een hulpverlener, maar bent u ontevreden over de hulp? Dan kunt u dit melden bij Meldpunt signalen zorgexterne-link-icoon.

Verordeningen en nadere regels

U kunt alle regels van de gemeente Westervoort over jeugdhulp teruglezen in de verordening jeugdhulp gemeente Westervoort 2023externe-link-icoon. De uitleg van de regels staat opgenomen in de nadere regels jeugdhulp gemeente Westervoort 2023.

Informatie, advies en klachten

Heb je een vraag of klacht, dan kun je terecht bij Jeugdstem/Adviespunt Zorgbelang. Dit is de organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdzorg. Iedereen die te maken heeft met jeugdzorg en daar vragen over heeft, kan hier terecht voor informatie, advies of ondersteuning. Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen met vragen of klachten naar een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon kan meegaan naar gesprekken met de gemeente of een hulpverlener. Ook helpt de vertrouwenspersoon met het indienen van een klacht bij een klachtencommissie of bij het bezwaar maken bij de gemeente. 

Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van Jeugdstem / Adviespunt Zorgbelang is gratis. Jeugdstem is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van gemeenten, van wijk- of jeugdteams of van Centra voor Jeugd & Gezin (CJ&G).  

Een Jeugdstem of Adviespunt Zorgbelang vertrouwenspersoon: 

 • geeft informatie en advies aan jongeren, ouders en verzorgers en legt uit hoe de jeugdzorg werkt;
 • ondersteunt cliënten bij klachten over de jeugdzorg;
 • geeft informatie over rechten en rechtspositie in de jeugdzorg;
 • draagt bij aan verbetering van de kwaliteit van de jeugdzorg;

Zo bereik je Jeugdstem

 • Bel gratis naar 088 – 555 1000
 • Chat met een vertrouwenspersoon via www.jeugdstem.nlexterne-link-icoon De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.
 • Via Jeugdstem kun je je aanmelden voor ondersteuning vanuit Adviespunt Zorgbelang.