Contact met de gemeenteraad

De gemeenteraad van de gemeente Westervoort wil graag weten wat er in Westervoort leeft. Eén van de manieren om te weten te komen wat u als inwoner bezig houdt is, dat u ze dat vertelt. Hiervoor biedt de gemeenteraad u verschillende mogelijkheden.

Inspreken in de raadscommissie

De raadscommissie bereidt de raadsvergadering voor en brengt advies uit aan de gemeenteraad over de voorstellen. In de commissie zitten de ‘specialisten’ van de verschillende partijen. In een raadscommissie bespreken de raads- en commissieleden de voorstellen die later in de gemeenteraad aan de orde komen. Een advies kan bijvoorbeeld zijn dat aanvullende informatie wordt opgevraagd of dat de gemeenteraad zonder verdere beraadslagingen akkoord kan gaan met het voorstel (een zogenaamd hamerstuk). De raadscommissie neemt zelf geen besluiten, dat is voorbehouden aan de gemeenteraad.

De gemeente Westervoort heeft 2 raadscommissies die 2 weken voor de raadsvergadering vergaderen. De commissie Samenleving vergadert op maandag en de commissie Ruimte, Bestuur en Financiën op dinsdag. De vergaderingen beginnen om 20.00 uur en worden live uitgezonden via de website van de gemeente. De vergaderingen zijn openbaar. Naast meeluisteren op de publieke tribune kunt u ook gebruik maken van het inspreekrecht

Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht, dient u zich aan te melden bij de (commissie-)griffier en aan te geven waarover u wilt inspreken. Dit kan tot 12 uur op de dag van de bijeenkomst. De voorzitter bepaalt het moment waarop u mag inspreken in de vergadering. Dat kan zijn aan het begin van de vergadering of voor het agendapunt waarover u het woord wilt voeren.

Elke inspreker krijgt maximaal 5 minuten het woord. De commissieleden krijgen daarna de gelegenheid om een verhelderende vraag aan u te stellen. Er vindt geen discussie plaats over het onderwerp.

Burgerrondvraag

Toehoorders krijgen aan het einde van een commissie of raadsvergadering de gelegenheid een vraag te stellen over een onderwerp dat niet in de vergadering aan de orde is geweest, maar wat ze gemist hebben. Als het mogelijk is wordt er gelijk antwoord gegeven, maar het kan ook zijn dat het antwoord op een later tijdstip schriftelijk wordt gegeven.

Brief aan de gemeenteraad

Uiteraard kunt u ook een brief naar de gemeenteraad sturen om iets onder de aandacht van de raadsleden te brengen. Dit wil overigens niet zeggen dat de raad uw probleem kan oplossen of bijvoorbeeld een besluit van het college kan wijzigen. De gemeenteraad kan het college wel aanspreken op het gevoerde beleid en om extra aandacht voor iets vragen. Schrijft u een brief aan de gemeenteraad, dan moet u zich wel realiseren dat de brief geplaatst wordt op de lijst 'ingekomen brieven gericht aan de raad'. Deze lijst komt op de agenda van de raadsvergadering en is dan openbaar. Dit behoort tot de basis van onze democratie.

Post voor de gemeenteraad kunt u sturen naar Gemeenteraad Westervoort, t.a.v. raadsgriffie, Postbus 40, 6930 AA  Westervoort of per email naar griffie@westervoort.nl.

Bezoek fractieberaden

Regelmatig komen de fractieleden van de politieke partijen bij elkaar voor overleg. Tijdens dit overleg bereiden zij onder andere de vergaderingen voor. Ook ontvangen zij inwoners die graag iets met ze willen bespreken. Wanneer u een fractie wilt bezoeken en iets aan de leden wilt voorleggen kunt u contact opnemen met het secretariaat van de fractie. De adressen vindt u op de website van de gemeente.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het inspreekrecht of de andere manieren om in contact te komen met de gemeenteraad? Neem dan gerust contact op met de griffie  (026) 317 99 11 of via griffie@westervoort.nl.