Westervoort Noord

In Westervoort zijn veel extra woningen nodig. Westervoort-Noord is de laatste grote locatie voor nieuwbouw. Het gaat om het gebied tussen de IJsseldijk en de Hamersestraat. Hier willen we een prettige plek ontwikkelen voor mensen van binnen en buiten het dorp. Met diverse soorten woningen in een duurzame wijk, die aansluit bij het natuur- en recreatiegebied eromheen.

Van scenario’s naar plannen

In 2023 hebben we een kadernota en een gebiedsvisie voor Westervoort Noord opgesteld. De kadernota is in maart door de gemeenteraad (gewijzigd) vastgesteld. De gebiedsvisie wordt in mei 2024 in de gemeenteraad besproken. In deze documenten staan de uitgangspunten en randvoorwaarden voor de nieuwbouw beschreven. Ook staat er in over wat voor soort woningen er komen (het woningbouwprogramma). En welke duurzame maatregelen we bijvoorbeeld willen nemen en hoe de verkeersontsluiting er in hoofdlijn uit gaat zien. In de tweede helft van 2024 krijgt de visie een vertaling in een stedenbouwkundig plan en een beeldkwaliteitsplan. De gemeenteraad stelt de gebiedsvisie en het stedenbouwkundig plan vast. Daarna gaat het omgevingsplan in procedure.

Scenario's

Eind juni 2023 was er een informatiemarkt over het Westervoort Noord. Hier waren verschillende scenario’s te zien. Eerste schetsen dus van hoe het gebied er uit kan komen te zien. Scenario De Lange Lanen gaat uit van twee groene assen, die het gebied in vieren delen. Elk deelgebied krijgt een eigen karakter, van hoogbouw tot natuurlijk wonen. Scenario De Groene Grens gebruikt het bestaande groen langs de IJsseldijk als grens. Hier komen bijvoorbeeld wandelpaden en speelplekken. De woningen zijn divers verspreid over het hele gebied, met hier en daar een hoger of opvallend vormgegeven gebouw. U ziet de scenario’s in het bestand onderaan deze pagina. De meeste bezoekers hadden een voorkeur voor het scenario De Groene Grens, deze is daarom uitgangspunt geweest voor het opstellen van de gebiedsvisie.

Verplaatsen sportvelden

Om de woningbouw mogelijk te maken, worden de sportvelden in het gebied verplaatst. Hiervoor loopt een apart proces, in overleg met de sportverenigingen. In maart 2024 heeft de gemeenteraad besloten dat de locatie aan de Rivierweg niet geschikt is voor een nieuw sportcomplex. Onderdeel van het project “Tussengebied” is het vinden van een locatie voor het sportcomplex Westervoort. 

Klankbordgroep

Voor de planontwikkeling van Westervoort Noord is een klankbordgroep opgericht waarin bewoners en bedrijven uit het gebied en een aantal geïnteresseerden in het plan zitting hebben. In deze Klankbordgroep bespreken we de eerste ideeën zodat we al in een vroeg stadium reacties vanuit de bevolking kunnen verwerken. De klankbordgroep geeft advies aan het college van B&W en de gemeenteraad over de gebiedsvisie en het stedenbouwkundig plan. 

Woningbouwimpuls

De gemeente heeft begin 2024 een subsidieaanvraag voor versnelling van de woningbouw ingediend bij het ministerie van BZK en de provincie Gelderland. Deze aanvraag is goedgekeurd waardoor we ca. 2 miljoen subsidie krijgen en de woningbouw een stap dichterbij komt.

Planning

In mei 2024 wordt de gebiedsvisie Westervoort Noord in de gemeenteraad behandeld. Op basis hiervan wordt het stedenbouwkundig plan en een beeldkwaliteitsplan opgesteld. We verwachten dit eind dit jaar te kunnen afronden. Hiervoor worden ook participatiebijeenkomsten georganiseerd. In 2025 stellen we een omgevingsplan op en in 2026 kunnen als alles voorspoedig gaat de eerste woningen worden gebouwd.