Voorjaarsnota

Op 1 juli heeft de gemeenteraad de Voorjaarsnota vastgesteld. Hierin staat welke plannen burgemeester en wethouders het komende jaar willen uitvoeren in de gemeente Westervoort. En wat er de komende jaren op de gemeente afkomt. Met de Voorjaarsnota vraagt het college ook extra geld aan de gemeenteraad voor bijvoorbeeld nieuw beleid. Zo geeft de nota de richting aan voor de komende jaren.

Zoeken naar balans

Voor 2025 komen we tot een sluitende begroting. Maar het zijn onzekere tijden. Het zal daarom moeilijk zijn om de begroting ook na 2025 rond te krijgen. De komende jaren krijgen we minder geld van de Rijksoverheid via het gemeentefonds. Tegelijk hebben we te maken met hoge kosten in de zorg. Denk aan de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdzorg. Dat vraagt om goede keuzes. Met 0,5 miljoen euro per jaar willen we verschillende tegenvallers opvangen. Daarnaast kiezen we ervoor om de OZB en leges te verhogen. En we kijken kritisch waar we kosten kunnen terugdringen. Zo zoeken we naar balans.

De volledige voorjaarsnota vindt u op iBabs.externe-link-icoon

Voorjaarsnota in drie programma’s

De Voorjaarsnota is ingedeeld in drie programma’s: Bestuur, Maatschappij en Omgeving. De doelen en speerpunten per programma op een rij. 

Bestuur

Het programma Bestuur gaat onder andere over de dienstverlening van de gemeente en het zorgen voor een veilige omgeving. En over de samenwerking met andere organisaties. Het gaat om het ondersteunen van initiatieven van inwoners en ondernemers. En om een gezonde bedrijfsvoering van onze eigen organisatie. 

Het doel: we willen een transparante en betrouwbare overheid zijn, in een vitale en veilige samenleving. Een overheid die inwoners faciliteert en uitdaagt om zelf initiatief te nemen. 

De volgende speerpunten dragen hier aan bij:

 • Digitale veiligheid voor inwoners en bedrijven.
 • Uitvoering geven aan participatie (betrokkenheid van inwoners).
 • Verbeteren van de schriftelijke dienstverlening.
 • Integraal werken.
 • Implementatie Wet open overheid.
 • Cyberveiligheid van de eigen organisatie.

Maatschappij

Het programma Maatschappij gaat over het sociale domein. Van de zorg voor kwetsbare inwoners tot jeugdzorg. En van sport en cultuur tot onderwijs en ontmoeting. Onze missie: positieve gezondheid voor alle inwoners, nu en in de toekomst. Omzien naar elkaar is het vertrekpunt. De gemeente doet een groter beroep op onderlinge hulp, in de vorm van burenhulp, mantelzorg en vrijwilligerswerk. 

We pakken dat aan vanuit één speerpunt:

 • Poort voor de Poort: door mensen dicht bij huis te helpen met laagdrempelige zorg of ondersteuning, voorkomen we dat mensen lang moeten wachten. En dat zorgvragen groter (en duurder) worden. We borgen voorzieningen in de sociale basis, vergroten de leefbaarheid in kwetsbare buurten en ontwikkelen sterke lokale teams.

Omgeving

In Westervoort is het goed leven en werken. We willen een mooie, duurzame werk- en leefomgeving blijven. Gericht op de toekomst. En met ruimte voor gerichte ontwikkelingen en initiatieven. We zetten daarom in op het waarborgen van die aantrekkelijke ruimtelijke omgeving. Maar ook op het versterken van het vestigingsklimaat voor bedrijven.

Om dit te bereiken, werken we aan de volgende speerpunten:

 • Uitvoeren van de woonvisie en daarmee het versnellen van woningbouw.
 • Ontwikkeling Westervoort Noord en verplaatsing sportclubs.
 • Herstructurering van het centrum van Westervoort.
 • Duurzaamheid, met in 2050 onder andere een CO2-neutrale elektriciteitsvoorziening, een klimaatbestendige en waterrobuuste gemeente en 100% circulair.
 • Regionale samenwerking tussen de Liemerse gemeenten met onderwijs en ondernemers.
 • Eén omgevingsplan met alle gemeentelijke verordeningen en regels voor fysieke leefomgeving en bestemmingsplan.