Subsidies voor activiteiten

Bent u een stichting of vereniging en wilt u een activiteit organiseren op het gebied van sport, recreatie of cultuur voor jongeren, ouderen of gehandicapten? Dan kunt u bij de gemeente subsidie aanvragen. Dit is een bijdrage om deze activiteiten te kunnen doen.

Soorten subsidies

  • Budgetsubsidie is een meerjarige subsidie. Deze wordt normaal gesproken afgegeven voor een budgetperiode van drie jaar.
  • Jaarsubsidies worden verleend voor activiteiten die tijdens het hele jaar plaatsvinden.
  • Projectsubsidies worden verleend voor de lengte van een project.
  • Incidentele subsidies worden verleend voor eenmalige activiteiten die niet zijn opgenomen in het subsidieprogramma.

Voor het aanvragen van subsidie Sport en Bewegen kunt u het volgende formulier gebruiken:

Verantwoording van de verleende subsidie

Ontvangt u subsidie voor activiteiten? U moet hierover een verantwoording indienen bij de gemeente. 

Wanneer u een jaar- of budgetsubsidie ontvangt moet u vóór 1 april volgend op het jaar waarvoor subsidie is verleend, een aanvraag tot vaststelling indienen.

Wanneer u een projectsubsidie ontvangt moet u binnen 13 weken na afloop van het project een aanvraag tot vaststelling van de subsidie indienen.

Een aanvraag tot vaststelling bevat ten minste:

  • een door het bestuur van de instelling goedgekeurd verslag van de verrichte activiteiten;
  • een door het bestuur van de instelling goedgekeurde rekening van baten en lasten, een balans per 31 december van de voorgaande 2 boekjaren alsmede een toelichting daarop;
  • een volledig ingevuld vaststellingsformulier (indien van toepassing).
  • Wanneer dit naar het oordeel van het college nodig is, overlegt een instelling ook een verklaring van een registeraccountant dan wel een accountant/administratieconsulent met certificerende bevoegdheid.

Na krijgen van alle gegevens, wordt de subsidie door het college binnen 12 maanden vastgesteld.

Contactpersonen

Per onderwerp is er een vast contactpersoon vanuit de gemeente. De contactpersonen gaan in gesprek met de verenigingen en maken de (meerjarige) afspraken.

CultuurMirjam Bottenheft
KerkenArjan de Vries
Wijk- en dorpsradenJolanda de Zeeuw
Natuur en groenGeertje Oosterink
Jeugd 12-Chella Harreveld
Jeugd 12+Arthur de Boer
OnderwijsMerel Bloemers
Senioren, zorg en welzijnYouri Geurds en Claudia Peeters
Sport en bewegenThomas Peeters Weem en Mark Willemsen
VrijetijdseconomieJoyce Regouin