Samen koers bepalen voor natuurinclusief tussengebied Duiven-Westervoort

27 januari 2023
Nieuws

Burgemeester en wethouders van de gemeente Westervoort willen samen optrekken met de gemeente Duiven in de ontwikkeling van het gebied tussen de kernen van Duiven en Westervoort. Het college vraagt de gemeenteraad hiervoor een startnotitie vast te stellen. Het doel: samen de richting bepalen voor een natuurinclusieve ontwikkeling van het gebied. Met ruimte voor groen en water, landbouw, sport en recreatie en eventueel kleinschalige en natuurinclusieve woningbouw.

In 2021 hebben inwoners van de gemeente Duiven het initiatief genomen voor een natuurinclusieve ontwikkeling van het gebied tussen de kernen Duiven en Westervoort. Strootman Landschapsarchitecten heeft hiervoor in 2022 een verkennend onderzoek uitgevoerd. Hierbij zijn eigenaren, gebruikers van het gebied en belanghebbenden betrokken.

Ruimtelijke kaders

De verkenning legt de basis voor een vervolgonderzoek. Burgemeester en wethouders van Westervoort zien de nodige aanknopingspunten om hier samen met de gemeente Duiven aan mee te doen. “Denk aan de ambities voor het Rivierklimaatpark IJsselpoort”, zegt wethouder Hans Sluiter. “Maar ook de ontwikkeling van Westervoort-Noord en de verplaatsing van de sportvelden die hiervoor nodig is. We willen dan ook graag samen optrekken met de gemeente Duiven. Samen kunnen we breder kijken naar de beste ontwikkeling voor het hele gebied én de inwoners.” Het moet leiden tot een ‘koersdocument’ met ruimtelijke kaders voor de ontwikkeling van het gebied.

Natuurinclusief als rode draad

Uitgangspunt voor het gebied is natuurinclusieve ontwikkeling. Dit betekent: versterken van de biodiversiteit en bijdragen aan klimaatadaptatie, gezondere bodem- en waterkwaliteit en vermindering van CO2 en stikstof. Dit geldt voor alle vier de opgaven:

  1. Maken van een verbindingszone tussen de woonkernen, waarbij zo’n 10% van het gebied een invulling krijgt met groen en water.
  2. Stimuleren en faciliteren van natuurinclusief grondgebruik, ook door de landbouw in het gebied.
  3. Onderzoeken van de kansen voor sport, recreatie en bewegen voor inwoners van de gemeenten Westervoort en Duiven. Hierbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheden voor een nieuw sportpark voor de Westervoortse verenigingen, die moeten verhuizen voor woningbouw in Westervoort-Noord.
  4. Onderzoeken van de mogelijkheden voor kleinschalige woningbouw met een groene uitstraling.

Vervolg

Op 6 maart bespreekt de gemeenteraad het collegevoorstel. Later die maand buigt ook de Duivense gemeenteraad zich over de startnotitie. Als beide raden ermee instemmen, gaan de gemeente Duiven en Westervoort samen aan de slag met het koersdocument. Hierbij worden grondeigenaren, omwonenden, sportverenigingen en andere partijen betrokken. Begin 2024 moet het koersdocument klaar zijn.