De Pals

Aan de Pals 40 stond een agrarisch bedrijf. De eigenaar wil hier nu acht koopwoningen bouwen. De gemeente verleent in principe medewerking aan dit plan.

Ontwikkelingsvisie

De Pals is een bijzonder, landelijk gebied aan de dijk met belangrijke cultuurhistorische waarde. Dat moet zo blijven. Toch is er ook ruimte voor nieuwe initiatieven, zoals woningbouw. In de ontwikkelingsvisie voor De Pals staat wat wel en niet kan in het gebied. Deze ontwikkelingsvisie is gemaakt met inbreng van omwonenden en andere geïnteresseerden.

Stand van zaken nieuwbouw Pals 40

Volgens de ontwikkelingsvisie mag het vroegere agrarische bedrijf aan de Pals 40 ontwikkeld worden voor woningbouw. Het plan is om er acht nieuwe woningen te bouwen. De twee bestaande agrarische bedrijfswoningen krijgen een nieuwe bestemming als ‘gewone’ woning.

De vroegere stallen zijn al gesloopt. De initiatiefnemer heeft een overeenkomst getekend met de gemeente. Hierin staan afspraken over de planologische procedure, vergunningverlening en realisatie van het plan. Maar ook over kosten en eventuele planschade. Voor de bouw van woningen is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Dit ligt ter inzage tot en met woensdag 6 december 2023. Iedereen kan een zienswijze indienen. Hoe dat moet en waar u het bestemmingsplan kunt vinden, leest u op de website overheid.nlexterne-link-icoon.

De initiatiefnemer betrekt omwonenden en andere belanghebbenden bij het uitwerken van de plannen.