Bouw van 25 sociale huurwoningen Clossei dichterbij

20 januari 2023
Nieuws

Wethouder Hans Sluiter en Alfred van den Bosch, directeur-bestuurder van Vivare zetten woensdag 18 januari hun handtekening onder een intentieovereenkomst. Hiermee komt de bouw van 25 sociale huurwoningen aan de Clossei een stap dichterbij.

Meer betaalbare woningen

We willen in Westervoort voldoende woningen voor jong en oud, in verschillende prijsklassen. Samen met woningcorporatie Vivare werken we daarom ook aan meer sociale huurwoningen. Vivare heeft plannen voor de bouw van 25 woningen voor één- en tweepersoons huishoudens aan de Clossei. Met de inbreng van omwonenden en belanghebbenden heeft de woningcorporatie een ontwerp gemaakt. De grond aan de Clossei is nu nog van de gemeente. In de intentieovereenkomst staat dat we deze grond willen verkopen aan Vivare. Ook staan er afspraken in over onder andere circulair en dus duurzaam bouwen en over het betrekken van omwonenden en andere partijen. Zo maken we samen meer betaalbare woningen mogelijk. De planning is dat de woningen aan de Clossei in 2024 klaar zijn. 

Een-op-een verkoop

De gemeente Westervoort maakt jaarlijks prestatieafspraken met Vivare over voldoende beschikbare en betaalbare sociale huurwoningen. Want Vivare heeft bij uitstek ervaring met de ontwikkeling en langjarige exploitatie van sociale huurwoningen. Daarnaast werkt de gemeente aan uitvoering van de regionale Woondeal. Deze deal moet ervoor zorgen dat er sneller en meer betaalbare huur- en koopwoningen komen. Zo willen we in de regio het oplopende woningtekort terugdringen. Op basis van de prestatieafspraken en de Woondeal vinden we een één-op-één verkoop van de grond aan de Clossei aan Vivare gerechtvaardigd. We laten hier dus de mededingingsregels buiten beschouwing. 
Bent u het niet eens met deze één-op-één verkoop? Dan kunt u dat binnen 20 dagen schriftelijk en gemotiveerd laten weten aan de gemeente Westervoort, Postbus  40, 6930 AA Westervoort.