Aan de slag met flexwonen

20 maart 2023
Nieuws

De druk op de woningmarkt is groot. Westervoort wil graag op korte termijn nieuwe woningen realiseren voor met name haar jongeren, starters op de woningmarkt en spoedzoekers. Flexwonen kan daaraan op korte termijn een belangrijke bijdrage leveren.

Wethouder Hans Sluiter: “Met name voor jongeren/starters op de woningmarkt en spoedzoekers (bijvoorbeeld mensen die uit een relatie komen) is het erg lastig nu om op korte termijn een woning te vinden. Voor deze doelgroepen willen we flexwoningen realiseren”.

Nota Flexwonen is eerste stap en geeft richting aan flexwoonproject

Met een korte procedure en een strakke planning kan de bouw van een flexwoonproject mogelijk nog in het voorjaar van 2024 starten. Een eerste stap is de opgestelde nota flexwonen die aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. De nota geeft een toelichting op flexwonen. Want wat houdt flexwonen eigenlijk in? En voor welke doelgroepen is dit geschikt? Waar moet een locatie aan voldoen? De aanbevelingen in de nota geven richting aan een flexwoonproject. Op 17 april a.s. neemt de gemeenteraad een besluit over de nota.

Wat zijn de vervolgstappen?

Wanneer de gemeenteraad instemt met de nota flexwonen en de aanbevelingen wil laten uitvoeren kan gestart worden met het opstarten van een locatie onderzoek en het uitwerken van een haalbaar plan. Allereerst zal er een QuickScan gemaakt worden van mogelijke locaties, waarin van elke locatie de kansen en beperkingen in beeld worden gebracht. Het college zal aan de hand van de QuickScan de definitieve locatie vaststellen.

Na locatiekeuze kan er pas een definitief plan worden uitgewerkt. Dan wordt duidelijk welke planologische procedures gevoerd worden en zullen onderzoeken plaatsvinden. De planning wordt de komende maanden met Vivare verder uitgewerkt. Wanneer deze samenwerking niet tot een haalbaar plan leidt, zoeken we naar mogelijkheden via een private ontwikkelaar.