Important message

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus gelden voorlopig aangepaste openingstijden voor de balie in het gemeentehuis:
Het gemeentehuis is dagelijks geopend van 8.00 - 12.00 uur. En op maandagavond in de oneven weken van 18.00 – 20.00 uur.
Voor telefonie en sociale media zijn we geopend van ma - do van 8.00 – 16.00 uur en vrij van 8.00 – 12.30 uur.

Woningverzakking

9 januari 2019
Een scheur in een muur, een klemmende deur of een scheve vloer. Dit kan het resultaat zijn van het verzakken van uw woning. Hoe schade door verzakking ontstaat en wat u kunt doen leest u hier.

Schade en nu?

Als woningeigenaar bent u zelf verantwoordelijk voor de staat ervan. Als u schade heeft aan uw woning, is dat erg vervelend. Neem contact op met uw verzekering en overleg wat u het beste kunt doen en of de schade vergoed wordt. Meld de schade ook bij ons. Wij werken samen met de andere Liemerse gemeenten en het Waterschap om zo een compleet beeld van de problematiek te krijgen. We onderzoeken wat mogelijke vervolgstappen zijn en hoe we gedupeerden kunnen helpen. Heeft u de schade al gemeld, dan hoeft u niets te doen.

De fundering is de stabiele basis waarop een woning rust. Problemen met de fundering tasten deze stabiliteit aan en zorgen voor het wegzakken van de woning. Een verzakking kan meerdere oorzaken hebben zoals krimp van de bodem of bodemdaling.

Oorzaak verzakkingen

De zomer van 2018 was extreem droog en de waterstanden in de Rijn en de IJssel waren historisch laag. Door de lage grondwaterstanden is op sommige plaatsen de deklaag van klei drooggevallen, waardoor de klei is gaan inklinken (krimpen). Ook tijdens de extreem droge jaren 1994 en 2006 zagen we schade door verzakking. Met het oog op klimaatverandering is het aannemelijk dat we in de toekomst vaker met extreem droge perioden te maken krijgen.

In de zomer zijn de grondwaterstanden over het alge¬meen lager dan in de winter. Dat is een normaal ver¬schijnsel en leidt meestal niet tot problemen. In extreem droge en warme zomers daalt de grondwaterstand zo ver dat de dieper in de bodem gelegen kleilagen droogvallen.  Dit komt omdat:

  • De hoeveelheid neerslag sterk is verminderd.
  • De vegetatie en de bomen extra water verbruiken (waarschijnlijk meer dan onder gemiddelde klimaatomstandigheden).
  • De grondwaterstand wegzakt in het onderliggende zandpakket, tot een niveau waarbij de onderzijde van de kleilaag niet meer met het grondwater in contact staat.
  • De waterpeilen in onder andere de Rijn ook vaak laag zijn. De grondwaterstand in de Liemers wordt in belangrijke mate hierdoor bepaald.

De drooggevallen kleilaag in de deklaag krimpt waardoor deze daalt. Dit veroorzaakt scheurvorming/schade aan woningen. Als later de grondwaterstand weer stijgt, nemen de kleimineralen weer water op en zwelt de kleilaag weer. Na een langdurige droge periode kan de kleilaag niet meer tot zijn oorspronkelijke dikte opzwellen, waardoor een deel van de verzakking permanent is.

Mogelijke oplossingen

Een structurele oplossing is het aanpassen of versterken van de fundering. Dit kan een kostbare aangelegenheid zijn. Wat kunt u nog meer doen? Zorg ervoor dat bij uw woning zoveel mogelijk regenwater in de bodem terecht komt. Dit kan door het regenwater van uw dak in uw tuin of in de grond te laten lopen (en dus niet op het riool te lozen). Richt daarnaast uw tuin zo groen mogelijk in (tegel eruit, plant erin). Kijk voor meer informatie op de website www.weetvanwater.nl.

Wat doen de gemeente en het Waterschap?

Vanuit hun zorgplicht om de structurele grondwateroverlast zo veel mogelijk te beperken, bekijken zij welke maatregelen mogelijk zijn.  Naast de maatregelen afkoppelen en water vasthouden, bekijken de gemeenten samen met het waterschap wat nog meer mogelijk is. Samen zijn zij continue in gesprek om het (grond)waterbeheer zo goed mogelijk uit te voeren.

  • Water vasthouden: het oppervlaktewater dat in het gebied aanwezig is, zo lang mogelijk “vasthouden”, bijvoorbeeld door het opzetten van stuwen.
  • Water afkoppelen: grondwater zo goed mogelijk aanvullen door op verschillende locaties regenwater van wegen en daken direct in de grond te laten lopen.

Meer informatie

pdf Flyer verzakking woningen in de Liemers (PDF, 294.9 KB)