Wijkontwikkelingsplan Mooi Mosterdhof 2019-2030

Wijkontwikkelingsplan, waarom?

De wijkraad MSWOK heeft gedurende lange tijd aandacht voor de Mosterdhof gevraagd. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat de Mosterdhof in het Coalitieakkoord Westervoort 2018 als wijk benoemd is waar gedurende deze bestuursperiode de eerste aandacht naar uitgaat. Vervolgens is er in de Programmabegroting 2019-2022 budget beschikbaar gesteld voor een gedragen analyse en plan van aanpak. Beide onderdelen komen in het wijkontwikkelingsplan terug.

Begroting 2020-2023

In de Voorjaarsnota 2019 zijn de financiële consequenties van het mee-uitvoeren van het wijkontwikkelingsplan opgenomen. Voor 2019 is € 100.000,- extra budget beschikbaar en voor de periode 2020-2023 een investeringsbudget van € 1.000.000,-. De voorjaarsnota is op 1 juli 2019 door de gemeenteraad vastgesteld. En is door vertaald in de Begroting 2020-2023.

Vervolg

De komende tijd gaan we met de bewoners in gesprek over de uitvoering van de in het wijkontwikkelingsplan genoemde actiepunten. Wilt u hier een bijdrage aan leveren dan kunt u contact op nemen met Simone Groen. Zij is bereikbaar via s.groen@1stroom.nl en/of (026) 317 99 11.

Onafhankelijke aanjager

Vanaf 15 januari 2020 neemt wijkbewoonster Jacqueline Schilling de rol van onafhankelijke aanjager over van Christel van Wijk van het bureau Ruimtevolk. De aanjager geeft de uitvoering van het wijkontwikkelingsplan een ‘kickstart’ en zorgt ervoor dat er energie in het project / de wijk blijft, zodat acties uitgevoerd worden en nieuwe initiatieven, mogelijkheden en meekoppelkansen gesignaleerd en aangehaakt worden.

Panorama Lokaal

Voor de ontwerpprijsvraag Panorama Lokaal selecteerde het College van Rijksadviseurs zeven teams van gemeenten en woningcorporaties die hun wijk klaar willen maken voor de toekomst. De Mosterdhof is een van deze locatie waar een uitdagende opdracht voor geformuleerd is. Vanaf 9 december 2019 kunnen multidisciplinaire ontwerpteams zich aanmelden via www.panoramalokaal.nl

Meer informatie