Important message

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus gelden voorlopig aangepaste openingstijden voor de balie in het gemeentehuis:
Het gemeentehuis is dagelijks geopend van 8.00 - 12.00 uur. En op maandagavond in de oneven weken van 18.00 – 20.00 uur.
Voor telefonie en sociale media zijn we geopend van ma - do van 8.00 – 16.00 uur en vrij van 8.00 – 12.30 uur.

Tegemoetkoming planschade

Lijdt u schade doordat er in de buurt van uw woning of bedrijfsgebouw wordt gebouwd? Is uw pand minder waard geworden of loopt u inkomsten mis? En paste deze bouw eerst niet in het bestemmingsplan en nu wel door een maatregel van de gemeente? Dan kunt u tegemoetkoming planschade aanvragen.

Goed om te weten

  • De schade komt voort uit een planologische wijziging zoals een nieuw bestemmingsplan of een afwijking op een bestemmingsplan.
  • U lijdt schade doordat uw woning of bedrijfsgebouw minder waard is geworden of doordat u inkomsten misloopt. Let op: als huurder hebt u geen recht op tegemoetkoming voor waardevermindering van uw woning of bedrijfsgebouw.
  • U kon de schade niet voorzien toen u de woning of het bedrijfspand kocht.
  • U vraagt de tegemoetkoming aan binnen 5 jaar nadat de planologische wijziging van onherroepelijk is geworden.
  • U heeft niet op een andere manier compensatie voor de schade ontvangen, bijvoorbeeld door verkoop, onteigening of verzekering.

Aanvragen

Aanvraagformulier planschade

Een schriftelijk verzoek om tegemoetkoming in planschade dient u in bij het college van burgemeester en wethouders (Postbus 6, 6920 AA Duiven). Hiervoor kunt u gebruik maken van het aanvraagformulier planschade. Het formulier vraagt u op via ruimtelijkeontwikkeling@1stroom.nl. Vermeld in uw mail uw naam, adres en het plan dat schade met zicht meebrengt.

Stuur het ingevulde formulier met bijlagen op naar de gemeente:

Gemeente Westervoort
T.a.v. Team Ruimtelijke Ontwikkeling
Postbus 40
6930 AA Westervoort

Of mail het ingevulde formulier met bijlagen naar ruimtelijkeontwikkeling@1stroom.nl.

Wat gebeurt er met uw aanvraag?

Het college beslist over uw aanvraag als de planologische wijziging onaantastbaar is. Dit wil zeggen dat het bestemmingsplan tot aan de hoogste instantie is goedgekeurd en dus onherroepelijk is vastgesteld.

Een onafhankelijke planschadecommissie behandelt uw aanvraag. De commissie nodigt u uit om uw aanvraag toe te lichten. De commissie beoordeelt uw aanvraag en stelt een conceptadvies op. U krijgt hierover een brief. Op het conceptadvies kunt u binnen 4 weken een schriftelijke reactie indienen. De commissie stelt een definitief advies op. De gemeente neemt een besluit, en houdt hierbij rekening met het advies. U krijgt een brief met het besluit.

De procedure voor de behandeling van aanvragen om planschade staat beschreven in Procedureverordening voor tegemoetkoming in planschade 2008. Deze verordening kunt u raadplegen via www.overheid.nl.

Niet eens met besluit?

Bent u het niet eens met het besluit van de gemeente over uw aanvraag? Dan kunt u bezwaar indienen.

Kosten

De kosten voor aanvraag tegemoetkoming planschade bedragen €300.

De kosten krijgt u alleen terug als de gemeente u een tegemoetkoming voor planschade heeft toegekend.