Projecten in Westervoort

Wijkontwikkelingsplan Mooi Mosterdhof 2019-2030

Eind april 2019 hebben de bewoners van de wijk Mosterdhof in samenwerking met de gemeente Westervoort en andere wijkpartijen zoals het waterschap, de woningbouwvereniging, de wijkpolitie en het Energiebespaarhuis een wijkontwikkelingsplan voor de periode 2019-2030 opgeleverd. In dit wijkontwikkelingsplan staat een toekomstbeeld voor de Mosterdhof beschreven. Ook staan er maar liefst 37 korte en lange termijnacties in, gekoppeld aan de vier thematische lijnen (ambities). Deze vier lijnen hangen met elkaar samen, versterken elkaar en lopen soms in elkaar over. Deze ontwikkellijnen zijn:

  • Fris en fruitig.
  • De wijk uit zijn schulp.
  • Aandacht voor elkaar.
  • Klaar voor de toekomst.

Voor de uitvoering van de acties is per ontwikkellijn een wijktafel ingericht. Op 12 september 2019 vindt de eerste van een reeks werkconferenties plaats. Doel is om het wijkontwikkelingsplan verder uit te werken, het werk per wijktafel te verdelen en uiteindelijk ook acties te realiseren.

Wijkontwikkelingsplan, waarom?

De wijkraad MSWOK heeft gedurende lange tijd aandacht voor de Mosterdhof gevraagd. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat de Mosterdhof in het Coalitieakkoord Westervoort 2018 als wijk benoemd is waar gedurende deze bestuursperiode de eerste aandacht naar uitgaat. Vervolgens is er in de Programmabegroting 2019-2022 budget beschikbaar gesteld voor een gedragen analyse en plan van aanpak. Beide onderdelen komen in het wijkontwikkelingsplan terug.

Voorjaarsnota 2019

In de Voorjaarsnota 2019 zijn de financiële consequenties van het mee-uitvoeren van het wijkontwikkelingsplan opgenomen. Voor 2019 is € 100.000 extra budget beschikbaar en voor de periode 2020-2023 een investeringsbudget van € 1.000.000. De voorjaarsnota is op 1 juli 2019 door de gemeenteraad vastgesteld.

Vervolg

De komende tijd gaan we met de bewoners in gesprek over de uitvoering van de in het wijkontwikkelingsplan genoemde actiepunten. Wilt u hier een bijdrage aan leveren dan kunt u contact op nemen met Simone Groen. Zij is bereikbaar via s.groen@1stroom.nl en/of (026) 317 99 11.

De wijk Mosterdhof is geselecteerd om mee te doen aan Panorama Lokaal. Dat is een ontwerpprijsvraag om woonwijken uit de jaren 60, 70 en 80 aan de stadsranden een impuls te geven. Deelname aan Panorama Lokaal zien wij als een unieke kans om de ontwikkelingen die we hierin samen voor ogen hebben, te versnellen. En zo te komen tot een toekomstbestendige, prettige leefomgeving. Waar het optimaal genieten is van de naastgelegen uiterwaarden. Een mooie, vernieuwde wijk, om trots op te zijn!

Meer hierover leest u in het nieuwsbericht In de wijk Mosterdhof liggen kansen!

Onafhankelijke aanjager

Op dit moment neemt Christel van Wijk van het bureau Ruimtevolk de rol van onafhankelijke aanjager waar. De aanjager geeft de uitvoering van het wijkontwikkelingsplan een ‘kickstart’ en zorgt ervoor dat er energie in het project / de wijk blijft, zodat acties uitgevoerd worden en nieuwe initiatieven, mogelijkheden en meekoppelkansen gesignaleerd en aangehaakt worden.

Links en bijlagen

Voorjaarsnota 2019

pdf Wijkontwikkelingsplan Mooi Mosterdhof 2030 (PDF, 18.38 MB) pdf Infobrief 1 Mooi Mosterdhof (PDF, 1.29 MB)

Speelruimteplan

De gemeente Westervoort maakt een nieuw speelplan. We kijken opnieuw naar de ca. 70 speeltuinen verspreid over Westervoort. De jeugd van nu speelt immers anders dan “wij vroeger”. Bijvoorbeeld met meer natuurlijke en duurzame speelvoorzieningen en met zand-water-hout-zwerfkeien. Ook is de gemeente Westervoort aan het vergrijzen en zijn er minder kinderen. Daarom zijn er ook 2 scholen gesloten.

Wij willen u, als inwoners van Westervoort, nadrukkelijk bij de plannen betrekken, het zijn namelijk uw kinderen die spelen in uw wijk. Er is in samenwerking met de kinderen van lagere scholen en met Creon een plan gemaakt. Dat plan vindt u hieronder. Ook zijn er 2 inloopavonden geweest waar gesproken is over het speelplan en zijn de wijkraden ook betrokken.

Mocht dit aan uw aandacht ontsnapt zijn of bent u niet in de gelegenheid geweest deze avonden te bezoeken dan willen wij u via de gemeentelijke website informeren. Tot eind december kunt u hierop reageren.
Uw reacties, opmerkingen, wensen kunt u mailen naar de gemeente Westervoort t.a.v. de heer A. Hoogenkamp: gemeente@westervoort.nl.

De raad gaat in het 1e kwartaal van 2019 vervolgens een besluit nemen over de uitvoering van het speelplan. Veel leesplezier en alvast hartelijk dank voor uw participatie.

pdf Concept Speelruimteplan gemeente Westervoort (PDF, 4.85 MB)

Rivierklimaatpark IJsselpoort

Negen landelijke, regionale en lokale overheden verkennen samen met Natuurmonumenten de inrichtingsmogelijkheden voor de uiterwaarden rond de IJssel, tussen IJsselkop en Giesbeek. Niet alleen werken we in dit gebied in het kader van het landelijke Deltaprogramma 2015 aan de verdere verbetering van hoogwaterveiligheid. We verkennen ook samen met gebruikers van de uiterwaarden hoe we het gebied zo kunnen inrichten dat wensen van alle belanghebbenden zoveel mogelijk worden behartigd. Samen gaan we op zoek naar de beste balans voor waterveiligheid en ontwikkeling van economie, natuur en recreatie.

Meer informatie leest u op www.rivierklimaatpark.nl. Of blijf op de hoogte via de digitale nieuwsbrief van het project. Aanmelden kan via de website http://www.rivierklimaatpark.nl/Beheer/Registraties/814983.aspx.