Projecten in Westervoort

Wijkontwikkelingsplan Mooi Mosterdhof 2019-2030

Op maandag 20 mei 2019 hebben een viertal bewoners van de Mosterdhof, samen met Anne Seghers van Ruimtevolk, een creatief bureau voor stedelijke ontwikkeling, en Sander Geertsen (projectleider bij de gemeente) het Wijkontwikkelingsplan Mooi Mosterdhof 2019-2030 aan de gemeenteraad van Westervoort toegelicht. De toelichting werd positief ontvangen.

Wijkontwikkelingsplan, waarom?

De wijkraad MSWOK vraagt gedurende lange tijd aandacht voor de Mosterdhof. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat de Mosterdhof in het Coalitieakkoord Westervoort 2018 als wijk benoemd is waar gedurende deze bestuursperiode de eerste aandacht naar uitgaat. Vervolgens is er in de Programmabegroting 2019-2022 budget beschikbaar gesteld voor een gedragen analyse en plan van aanpak. Beide onderdelen komen in het wijkontwikkelingsplan terug.

Voorjaarnota

De toelichting op het plan diende om de raad bij te praten over de resultaten van de raadsopdracht, mede in het kader van de Voorjaarsnota 2019, waarin de financiële consequenties zijn opgenomen. Op 21 mei 2019 heeft het college besloten om voor dit jaar € 100.000,- extra te vragen en voor de periode 2020-2023 een investeringsbudget van € 1.000.000,-. Op 18 juni 2019 staat de voorjaarsnota op de agenda van de commissie Ruimte, Bestuur en Financiën. Vervolgens neemt de gemeenteraad op 1 juli 2019 een definitief besluit.

Wijkavonden

Het wijkontwikkelingsplan is het resultaat van een vijftal wijkavonden met betrokken bewoners. Begin november 2018 hebben we als gemeente gesprekken in de wijk gevoerd. We hebben de bewoners en aantal vragen gesteld. De oogst daarvan hebben we 29 november 2018 in een brede wijkbijeenkomst onder leiding van een externe gespreksleider teruggekoppeld aan de wijk. Tijdens deze bijeenkomst gaf de originele architect van de Mosterdhof, Han van Ardenne, een toelichting op de ontwerpgeschiedenis van deze bijzondere wijk met het Rijks predicaat ‘’experimentele woningbouw’’. Vervolgens zijn we in een aantal werksessies met bewoners verder aan de slag gegaan met thema’s die toen genoemd zijn: aanzicht, groen, parkeren & verkeersveiligheid, nabuurschap en duurzaamheid. Ook het waterschap, de woningbouwvereniging, de wijkpolitie en het energie bespaar huis sloten gedurende het proces één of meerdere keren aan. Dit heeft in april 2019 een wijkontwikkelingsplan opgeleverd met korte en lange termijnacties die gekoppeld zijn aan de vier ambities voor de Mosterdhof:

  • Fris en fruitig.
  • De wijk uit zijn schulp.
  • Aandacht voor elkaar.
  • Klaar voor de toekomst.

Het concept van het wijkontwikkelingsplan is op 10 april 2019 in een brede wijkbijeenkomst gepresenteerd.

Vervolg

Na vaststelling van de Voorjaarsnota 2019 door de gemeenteraad gaan we met de bewoners in gesprek over de uitvoering van de in het wijkontwikkelingsplan genoemde actiepunten.

Bijlagen

pdf Presentatie 20 mei 2019 (PDF, 18.56 MB) pdf Wijkontwikkelingsplan Mooi Mosterdhof 2019-2030 (PDF, 18.39 MB)

Speelruimteplan

De gemeente Westervoort maakt een nieuw speelplan. We kijken opnieuw naar de ca. 70 speeltuinen verspreid over Westervoort. De jeugd van nu speelt immers anders dan “wij vroeger”. Bijvoorbeeld met meer natuurlijke en duurzame speelvoorzieningen en met zand-water-hout-zwerfkeien. Ook is de gemeente Westervoort aan het vergrijzen en zijn er minder kinderen. Daarom zijn er ook 2 scholen gesloten.

Wij willen u, als inwoners van Westervoort, nadrukkelijk bij de plannen betrekken, het zijn namelijk uw kinderen die spelen in uw wijk. Er is in samenwerking met de kinderen van lagere scholen en met Creon een plan gemaakt. Dat plan vindt u hieronder. Ook zijn er 2 inloopavonden geweest waar gesproken is over het speelplan en zijn de wijkraden ook betrokken.

Mocht dit aan uw aandacht ontsnapt zijn of bent u niet in de gelegenheid geweest deze avonden te bezoeken dan willen wij u via de gemeentelijke website informeren. Tot eind december kunt u hierop reageren.
Uw reacties, opmerkingen, wensen kunt u mailen naar de gemeente Westervoort t.a.v. de heer A. Hoogenkamp: gemeente@westervoort.nl.

De raad gaat in het 1e kwartaal van 2019 vervolgens een besluit nemen over de uitvoering van het speelplan. Veel leesplezier en alvast hartelijk dank voor uw participatie.

pdf Concept Speelruimteplan gemeente Westervoort (PDF, 4.85 MB)

Rivierklimaatpark IJsselpoort

Negen landelijke, regionale en lokale overheden verkennen samen met Natuurmonumenten de inrichtingsmogelijkheden voor de uiterwaarden rond de IJssel, tussen IJsselkop en Giesbeek. Niet alleen werken we in dit gebied in het kader van het landelijke Deltaprogramma 2015 aan de verdere verbetering van hoogwaterveiligheid. We verkennen ook samen met gebruikers van de uiterwaarden hoe we het gebied zo kunnen inrichten dat wensen van alle belanghebbenden zoveel mogelijk worden behartigd. Samen gaan we op zoek naar de beste balans voor waterveiligheid en ontwikkeling van economie, natuur en recreatie.

Meer informatie leest u op www.rivierklimaatpark.nl. Of blijf op de hoogte via de digitale nieuwsbrief van het project. Aanmelden kan via de website http://www.rivierklimaatpark.nl/Beheer/Registraties/814983.aspx.