Important message

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus gelden voorlopig aangepaste openingstijden voor de balie in het gemeentehuis:
Het gemeentehuis is dagelijks geopend van 8.00 - 12.00 uur. En op maandagavond in de oneven weken van 18.00 – 20.00 uur.
Voor telefonie en sociale media zijn we geopend van ma - do van 8.00 – 16.00 uur en vrij van 8.00 – 12.30 uur.

Privacy

Bescherming van uw privacy

De gemeente Westervoort verwerkt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van haar wettelijke en publiekrechtelijke taken. De gemeente verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt.

Recht op privacy

Iedereen heeft recht op privacy. Daarom gaat de gemeente zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw gegevens. De gemeente Westervoort verstrekt uw (persoons)gegevens niet zonder uw toestemming aan derden, tenzij de gemeente daartoe wettelijk recht op heeft. Voor de omgang met persoonsgegevens bestaan duidelijke regels die worden voorgeschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Uw persoonsgegevens gebruikt de gemeente niet voor commerciële doeleinden.

Beveiligingsmaatregelen

De gemeente gaat veilig om met persoonsgegevens. Hiervoor neemt de gemeente maatregelen om misbruik, verlies en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen.

Geheimhoudingsplicht

Medewerkers van de gemeente Westervoort hebben een geheimhoudingsplicht. Daarnaast hebben alleen medewerkers toegang tot persoonsgegevens die daartoe bevoegd zijn en de persoonsgegevens ook nodig hebben voor een goede uitoefening van de functie. De functionaris gegevensbescherming houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels omtrent privacy.

Cameratoezicht

De gemeente Westervoort maakt gebruik van cameratoezicht voor de volgende doelen: de handhaving van de openbare orde en veiligheid op straat, de handhaving van de verkeersveiligheid en de opsporing van criminaliteit. In de gemeente Westervoort wordt op de volgende locatie gebruik gemaakt van cameratoezicht:

  • de omgeving van het station.

Proef met bodycams voor boa’s

De buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) hebben te maken met agressie en geweld op straat. Om hen te beschermen en hun veiligheidsgevoel te vergroten, starten de gemeenten met een proef met bodycams. Dit is een draagbare camera die is bevestigd op de jas van de boa, ter hoogte van zijn/haar borstkas. De proef start op 1 februari 2021 en duurt zes maanden. Na deze periode volgt een evaluatie en wordt besloten of de boa’s de bodycams blijven gebruiken tijdens hun werk. 

Hoe weet ik of er opnames worden gemaakt?

Als een voorval op straat uit de hand dreigt te lopen, kan er een onveilige situatie ontstaan voor de boa en eventuele omstanders. Zodra de boa dit opmerkt, zal hij/zij (indien mogelijk) eerst de persoon in kwestie waarschuwen dat hij/zij een bodycam draagt en deze aan zal zetten om beeld – en geluid opnames te maken.

Positieve ervaring met gebruik in andere steden

We verwachten dat het dragen en gebruiken van een bodycam leidt tot minder agressie en minder geweld tegen de boa’s. Uit onderzoek in andere gemeenten blijkt dat het dragen van bodycams een de-escalerend effect heeft in conflictsituaties en het preventief werkt op het gedrag van een (potentiële) overlastgever. 

Privacy, opslag en bewaartermijn beelden

De gemeenten gaan zorgvuldig met uw gegevens om. De beelden worden met encryptie versleuteld opgeslagen. Hierdoor zijn de bestanden onleesbaar voor onbevoegden. De opgenomen beelden worden na 28 dagen automatisch verwijderd. 

Wifi

In het gemeentehuis hebben wij voor onze bezoekers een gratis Wifi-netwerk. Ons Wifi-netwerk is bedoeld voor onze bezoekers die op het internet informatie willen opzoeken, e-mails willen lezen of verbinding willen maken met sociale media. 

Wij registreren het IP-adres en blokkeren websites, indien deze naar onze mening in strijd zijn met de zeden en/of openbare orde. Bij een vermoeden van misbruik kunnen wij uw internetverkeer gaan monitoren. Indien u excessief veel dataverkeer genereert, mogen wij onderzoeken hoe dat komt en maatregelen nemen. Wij houden ons het recht voor om de verbinding te verbreken. De voorwaarden voor gebruik van het Wifi-netwerk kunnen door ons worden aangepast.

Uw rechten

Als inwoner heeft u een aantal rechten waardoor u het gebruik van uw persoonsgegevens door de gemeente kunt controleren.

De rechten die u heeft zijn:

  • recht op informatie
  • recht op inzage
  • recht op verbetering of aanvulling
  • recht op verwijdering of afscherming
  • recht op overdraagbaarheid
  • recht op bezwaar

Uw rechten gebruikt u door een schriftelijk verzoek in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westervoort.

Uitbesteden van bewerken van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens deelt de gemeente in principe niet met derden, maar het komt voor dat wij het verwerken van uw gegevens uitbesteden aan een externe partij. In dat geval maken wij schriftelijke afspraken over de beveiliging en geheimhouding van uw gegevens.

Bewaartermijn

De gemeente zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijke geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. In de meeste gevallen zijn de persoonsgegevens verzameld op basis van een wettelijke grondslag. In dit geval houdt de gemeente zich aan de wettelijke bewaartermijnen.

Gemeentelijke website

Wanneer u onze website bezoekt, worden gegevens vastgelegd. Zo krijgen we informatie over het aantal bezoekers, welke pagina’s het meest worden bezocht of de tijdstippen van bezoek. Deze informatie gebruikt de gemeente nooit voor het identificeren van individuele personen. De gemeente Westervoort gebruikt persoonsgegevens, die via de website worden verzameld, alleen voor het doel waarmee u ze achterlaat. We houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Als u bijvoorbeeld een contact- of aanvraagformulier invult, gebruiken wij de ingevulde persoonsgegevens om op uw aanvraag of verzoek te reageren.

Raads- en commissievergaderingen

De openbare raads- en commissievergaderingen worden via een livestream uitgezonden. Het videoverslag is ook beschikbaar op onze website bij het onderdeel vergaderkalender.  Inwoners hebben niet het recht om de uitzending te verbieden en/of van de website te laten verwijderen. In artikel 23 van de Gemeentewet is bepaald, dat de vergadering van de gemeenteraad in het openbaar wordt gehouden.

WhatsApp

WhatsApp is geen eigendom van de gemeente Westervoort. Hierdoor gelden andere voorwaarden en een ander privacy beleid dan die van gemeente Westervoort. Gegevens worden door WhatsApp in de Verenigde Staten verwerkt. Daar gelden andere privacyregels dan in de Europese Unie. Door via WhatsApp contact op te nemen met gemeente Westervoort, accepteert u de voorwaarden van WhatsApp.

Deel geen privacygevoelige informatie met de gemeente via WhatsApp. Stuur ons dus bijvoorbeeld geen Burgerservicenummer (BSN) of rekeningnummer. We zullen hier via WhatsApp ook nooit om vragen. Wanneer we privacygevoelige informatie nodig hebben, vragen we u om op een andere manier contact op te nemen.

WhatsApp berichten worden door de gemeente bewaard om de dienstverlening te verbeteren. De gemeente slaat uw naam, telefoonnummer en de inhoud van het bericht op. Berichten worden niet langer dan 12 maanden bewaard.

Facebook

  • Bij het plaatsen van een foto op Facebook heeft u toestemming nodig van de fotograaf.
  • Er mogen geen personen herkenbaar op de foto staan, zonder dat zij u toestemming hebben gegeven voor het openbaar maken van de foto via Facebook.
  • Maakt u een foto van de openbare weg, en er loopt toevallig net een persoon voorbij, dan is dat vaak niet te voorkomen. Let hierbij wel goed op dat de persoon niet te opvallend of herkenbaar op de foto staat. Anders heeft u de toestemming nodig van deze persoon.

Als er aanwijzingen zijn dat een foto niet voldoet aan deze eisen, dan verwijderen wij deze foto van ons Facebookaccount.

Cookies

De gemeente Westervoort gebruikt alleen technische en functionele cookies. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Hiermee optimaliseren wij onze website.

Het verwerkingsregister

De gemeente Westervoort verwerkt alleen uw persoonsgegevens als daar een wettelijke grondslag voor is of als u daar zelf toestemming voor geeft. Een grondslag is bijvoorbeeld de goede vervulling van de wettelijke en publiekrechtelijke taken. De gemeente houdt een register bij, waarin alle verwerkingen van persoonsgegevens zijn opgenomen.

Toepasselijk recht

Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing.

Wijziging Privacyverklaring

Gemeente Westervoort kan deze privacyverklaring altijd wijzigen zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website van de gemeente Westervoort gepubliceerd zijn.

Meer informatie

Meer informatie  Voor vragen over de bescherming van uw persoonsgegevens, over uw rechten en/of een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming via privacy@1stroom.nl of via het telefoonnummer (088) 695 3184. Wilt u meer weten over privacy, kijk dan op  de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.