Important message

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus gelden voorlopig aangepaste openingstijden voor de balie in het gemeentehuis:
Het gemeentehuis is dagelijks geopend van 8.00 - 12.00 uur. En op maandagavond in de oneven weken van 18.00 – 20.00 uur.
Voor telefonie en sociale media zijn we geopend van ma - do van 8.00 – 16.00 uur en vrij van 8.00 – 12.30 uur.

Portefeuilleverdeling college Westervoort 2018-2022

Burgemeester; de heer drs. A.J. van Hout

 • Openbare orde en veiligheid (ondermijning)
 • Integriteit
 • Regionale samenwerking 
 • Personeel & organisatie (1Stroom)
 • ICT en Informatieveiligheid
 • Coördinatie van de handhaving
 • Dienstverlening
 • Communicatie

Wethouder ruimtelijke ontwikkeling, beheer en economie; de heer mr. J.H.J. Sluiter

 • Ruimtelijke ordening
 • Volkshuisvesting
 • Bouwzaken
 • Grondzaken
 • Openbare ruimte (waaronder speelvoorzieningen)
 • Watergangen en rioleringen
 • Omgevingswet
 • Verkeer en Vervoer
 • Economie (inclusief vrijetijdseconomie)
 • Kermis en markt
 • Rivierklimaatpark/Ned. Vereniging Riviergemeenten
 • Regiomarketing
 • Accommodatiebeleid
 • Inkoopbeleid

Wethouder duurzaamheid, burgerparticipatie, sociaal domein; de heer J.P. Breunissen

 • Duurzaamheid/circulaire economie
 • Afvalbeleid/milieu
 • Kunst en cultuur (waaronder bibliotheek)
 • Sport (waaronder JOGG en combinatiefunctionaris)
 • Burgerparticipatie/wijkgericht werken
 • Subsidiebeleid sport/cultuur
 • Vrijwilligers
 • Sociaal Domein
  • Wet Maatschappelijke Ondersteuning
  • Algemeen maatschappelijk werk
  • Ouderenzorg
  • Jeugdzorg
  • (Jeugd-)gezondheidszorg (VGGM)
  • Doelgroepenvervoer
  • Subsidiebeleid zorg/welzijn

Wethouder financiën, werk, inkomen en onderwijs; de heer R.F.M. Raaijman

 • Financiën en belastingen
 • Participatiewet 
  • Wet Buig
  • WSW/Scalabor
  • RSD
  • Deltahuis
  • Overige bijstandsverlening
 • Onderwijs/volwasseneducatie
 • Peuterspeelzalen/kinderopvang
 • Jongerenwerk en jeugdwerk
 • Armoedebeleid en schuldhulpverlening
 • Mantelzorgers
 • Vreemdelingen/statushouders
 • Hondenbeleid