Important message

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus gelden voorlopig aangepaste openingstijden voor de balie in het gemeentehuis:
Het gemeentehuis is dagelijks geopend van 8.00 - 12.00 uur. En op maandagavond in de oneven weken van 18.00 – 20.00 uur.
Voor telefonie en sociale media zijn we geopend van ma - do van 8.00 – 16.00 uur en vrij van 8.00 – 12.30 uur.

College van B&W van Westervoort stemt in met plannen Rivierklimaatpark IJsselpoort

9 juli 2020
Ook de andere negen partners scharen zich achter de plannen en het voornemen tot realisatie. Het college heeft de zogeheten Intergemeentelijke Structuurvisie nu ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd. In de Structuurvisie staat een voorstel voor het gemeentelijke beleid tot 2035 voor de inrichting van het Rivierklimaatpark met concrete doelen en maatregelen voor het gebied. Als de raden van de vijf betrokken gemeenten komend najaar groen licht geven leggen de tien partners de afspraken over het vervolg definitief vast.

Belangrijke aanpassing na inspraakprocedure

Eind 2019 lagen de Intergemeentelijke Ontwerpstructuurvisie en het bijbehorende milieueffectrapport zes weken ter inzage. Er zijn 66 zienswijzen ingediend. De zienswijzen bestonden uit complimenten voor het doorlopen proces en het gepresenteerde plan, maar bevatten ook een aantal kanttekeningen en suggesties voor het vervolg. Dit heeft beperkte aanpassing van de plannen opgeleverd.

De grootste aanpassing is de keuze om in te zetten op de uitplaatsing van betonproducent Struyk Verwo uit de uiterwaarden in Westervoort. Uit de zienswijzen blijkt dat hiervoor veel draagvlak is. Bovendien zorgt deze maatregel voor een grotere waterstandsdaling en biedt het mogelijkheden voor een aantrekkelijker leefomgeving. De gesprekken die de afgelopen jaren met Struyk Verwo zijn gevoerd worden voortgezet in de volgende projectfase voor nadere uitwerking van de plannen.

Beantwoording zienswijzen

Indieners van zienswijzen ontvangen een dezer dagen een brief met een verwijzing naar de voorlopige beantwoording van hun zienswijze. De (voorlopige) Nota Zienswijzen en de (voorlopige) Structuurvisie zijn vanaf donderdag 9 juli om 15:00 uur voor iedereen te downloaden op www.rivierklimaatpark.nl. Op deze website staat ook een animatie waarin de (aangepaste) plannen voor het Rivierklimaatpark in drie minuten op hoofdlijnen worden toegelicht.